Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Opdrachtgever: Uitzendorganisatie in de agrarische sector

Opdracht: Meten van tevredenheid onder de ca 100 vaste medewerkers op basis van de uitkomst van een onder het management uitgevoerde MDI-gedragsanalyse.

Oplossing: Het onderzoek was met name gericht op feedback ten aanzien van het management. Op basis van de resultaten en de vier gedragsstijlen uit de MDI analyse is een vragenlijst opgesteld, gericht op het meten van tevredenheid ten aanzien van de volgende aspecten: werksfeer/werkdruk, leermogelijkheden/zelfontplooiing, zelfstandigheid/inspraak, onderlinge relaties, duidelijkheid/communicatie, problemen/conflictsituaties. Het onderzoek bestond zowel uit gesloten als ook enkele open vragen, zodat medewerkers eventuele onvrede in eigen bewoordingen konden uiten. De resultaten zijn anoniem verwerkt in een rapportage per afdeling en vervolgens door een extern bureau verwerkt in een verbetertraject voor de gehele organisatie.